top of page

Souhlas se zpracováním údajů, zasíláním informací, obchodních a dalších nabídek společnosti Coming Plus a.s.

Ujednání:

  Níže u vedené společnosti jsou povinny v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) získat souhlas se zpracováním osobních údajů zájemce.

 

  Vyplněním a odesláním formuláře na webových stránkách tímto jako zájemce potvrzuji, že jsem oprávněn jednat svým jménem za držitele vyplněných kontaktů a vyjadřuji svůj zájem a časově neomezený souhlas s odběrem a zasíláním nabídek prezentovaných na těchto webových stránkách (www.coming.cz). Uděluji tímto souhlas s využitím veškerých identifikačních, kontaktních, provozních a jiných údajů získaných na základě poskytnutého souhlasu nebo získaných při komunikaci se mnou jako zájemcem („údaje“) pro obchodní účely. Pro případ, že se údaje vztahují k subjektům odlišným od účastníka, za kterého jednám, potvrzuji, že zájemce je oprávněn tento souhlas mým prostřednictvím udělit.
 

 Zároveň tím vyjadřuji souhlas se zpracováním a využitím veškerých poskytnutých identifikačních údajů pro obchodní účely a jejich zařazením do databáze společností COMING Plus, a.s., se sídlem Na vrstvách 507/44, Podolí, 140 00 Praha 4  IČO: 25748793, a COMCON s.r.o., se sídlem Pavlov u Herálce 58, 582 55 Herálec, IČO 03934462, dále jen společnosti. Uvedené společnosti jsou správcem a zpracovatelem osobních údajů zájemce.

  Tento souhlas není časově omezen a platí do odvolání. Jsem si vědom(a) toho, že tento souhlas mohu částečně nebo úplně kdykoliv odvolat kontaktováním jakékoliv z uvedených společností zasláním e-mailu na info@coming.cz, info@comconsystem.cz. S poskytnutými osobními údaji bude nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a navazujícími zákony a nařízeními.

 

  Souhlasím, aby společnosti zpracovávaly a využívaly získané informace k šíření obchodních sdělení v podobě jejích marketingových materiálů, reklam, pozvánek na odborné semináře a konference, na kulturní a sportovní akce v rámci elektronické, písemné i jiné komunikace, v propagaci v podobě tiskových zpráv, PR článků, marketingových materiálů, pozvánek na odborné setkání a konference a dále s uvedením společnosti zájemce v registru referencí,  partnerů.

 

 Obchodní účely zahrnují zejména činnosti spočívající v třídění údajů, uchování údajů o typovém chování, vypracování anonymizovaných analýz, vytváření cílených nabídek a dále samotné oslovení s obchodní nabídkou produktů a služeb společností nebo třetích stran, a to písemně, telefonicky, internetovou reklamou a elektronickou komunikací prostřednictvím služeb a kontaktů, které společnostem poskytnu.

Souhlas je účinný ode dne jeho udělení dokud jej zájemce neodvolá.

bottom of page